Atelier3P

is een ingediend project voor ons cultureel erfgoed:

- Kasteel Gemert
- Klooster Nazareth
- Gerarduskerk
- Vrijkomende stallen en weilanden in het buitengebied

bouw-mee-plus-pop

Ons doel is

een samenleving waarin iedereen meedoet, er is eten, onderwijs, werk, veiligheid en geluk voor iedereen. Helaas is de werkelijkheid anders. We zien nu nog duidelijk dat er twee snelheden in de samenleving zijn: arm en rijk, hoog- en laagopgeleid en het hebben van wel en geen werk. Momenteel staan er duizenden mensen buiten de arbeidsmarkt met alle gevolgen van dien. Hierin willen wij verandering brengen.

Wij geloven dat Atelier3P een verbindende factor is om de twee snelheden naar elkaar toe te brengen.

Wij geloven in het vrijmaken van zelfsturend talent om de tweedeling die nu ontstaat op de arbeidsmarkt met nieuwe manieren te verbinden.

Voor veel mensen is het echter nog te abstract. De grootste groep mensen begrijpen nieuwe transformaties pas als ze er eenmaal zijn. Anderen leren dit gaandeweg begrijpen door actief aan mee te werken (participerend leren).
Daarom nodigt Atelier3P professionals uit om abstracte complexe zaken toepasselijk te maken voor hen specifiek. Dit doen we door boven politiek economische belangen samen verantwoordelijkheid te nemen voor gezondheid en kwaliteit van leven. Om dit proces te versnellen stimuleren we sociaal ondernemerschap en nodigen we iedereen uit tot samenwerken in co-creatie.

A3P 6balonnen

Zowel in de kleinere plattelandsgemeenschappen als in de steden rondom liggen legio mogelijkheden om hiermee arbeid en creativiteit te activeren. Het de hoogste tijd dat we onze jassen NU aan de kapstok hangen en de handen uit de mouwen steken.

Gebruik de waardevolle stukjes nostalgie die er nog zijn om andere kernwaarden te verbinden...

Alle programma's van Atelier3P zijn volledig gebaseerd op het nastreven en behouden van natuurlijke menselijke kernwaarden. Wij hanteren de 5 kernwaarden die door jarenlang wetenschappelijk onderzoek van Stichting STIR zijn gedefinieerd:

  1. Voedsel en drinkwater
  2. Gezondheid
  3. Veiligheid
  4. Samen-redzaamheid
  5. Zelfbewustzijn

ONDERNEMEND HART VAN EN VOOR ONS ALLEMAAL

Maak van Gemert-Bakel het kloppend hart van nieuwe gebiedsontwikkelingen tussen omliggende steden:

  1. - Helmond
  2. - Uden
  3. - Oss

Plattelandsdorpen zijn van fundamenteel belang

>>>Lees hier meer...
Atelier3P is onderdeel van Brabant brede plannen een internationaal cultuurhistorisch en educatief centrum te realiseren. Eromheen draait een zelfvoorzienende circulaire economie (toerisme, recreatie, horeca, moderne innovaties en proeftuinen, etc) van goed afgestemde voorzieningen die de kwaliteit van leven versterken door waardegedreven inzet.

Atelier3P is een ambitieus plan en referentiekader van hoe plattelandsdorpen een fundamentele rol hebben in het vergroten van de kwaliteit van leven in omliggende steden. Door omliggende steden als extra afzetgebied van de waarde-creatie te betrekken groeit de zelfvoorziening en samenredzaamheid op het platteland waardoor meer mensen zullen kiezen in de dorpen te blijven wonen, werken en leven.

Atelier3P als kapstok

De eerste gangmakers hebben de ambitie Atelier3P uit te laten groeien tot een maatschappelijke beweging van sociaal ondernemerschap voor en door ons allemaal. Een beweging die werkt als een kapstok waar allerlei initiatieven aanhangen die, veel gemeenschappelijke waarde toevoegen. Wij nodigen iedere betrokken burger van harte uit aan dit ambitieuze project samen te werken vanuit eigen passie en talent.

Waar we vooral op vertrouwen is onze eigenschap om ergens samen de schouders onder te zetten als de nood aan de man komt of het inzicht ons ertoe aanzet. Beide drijfveren zijn in toenemende mate overvloedig aanwezig.

Waarom?

Kortgezegd, omdat de kwaliteit van leven beter kan en moet! Wereldwijd zien we dat veel jongeren naar steden trekken om te studeren en daar blijven wonen en werken. Terwijl er nu al miljoenensteden zijn waar de levensverwachting dertig jaar is! Dat zijn middeleeuwse toestanden!! Denk aan oorzaken als slechte luchtkwaliteit, oververhitting en verpauperde achterstandswijken waardoor radicalisering dreigt. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat gezondheid wereldwijd politieke prioriteit heeft.

De vraag is nu: Hoe krijgen we steden en het gebied er omheen weer gezond?

In die brede context is Atelier3P een experimenteel project dat als wereldwijd referentiekader kan dienen.

Hier liggen voor Gemert-Bakel en omgeving grote kansen om échte duurzame waarden te creëren met blijvende voordelen voor iedereen.

Het probleem is nu dat in de geld gedreven economie, maatschappij elementen sterk de neiging hebben ons cultureel erfgoed als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te ontwikkelen maar tegelijk ook als hun eigen speculatieve plan. In plaats dat deze écht wordt ingezet voor duurzame evolutionaire vooruitgang. Dit soort ontwikkelingen zijn maatschappelijk onwenselijk en zouden wij graag gewijzigd zien.

Hoe?

Door gezondheid leidend te maken op gebiedsniveau. Recent heeft de regionale overheid zich structureel uitgesproken voor gebiedsontwikkeling op basis van gezondheid. Daarbij is ook de co-creatie aanpak van Atelier3P aanvaard. Dit is uniek in de geschiedenis van de mens: Een regionale samenwerking met in acht name van kernwaarden gezondheid, regionaal zelfbewustzijn en co-creatieve samen-redzaamheid.

Om te beginnen investeert iedere partner geldloos, dus geen uurtje factuurtje, in zaken waarvan we als mens zeggen dat dit moet gebeuren. Bijvoorbeeld het optimaliseren van ouderenzorg of het concretiseren van velerlei projecten die de kwaliteit van leven vergroten. Ieders passie en talent is meer dan welkom.

Professionals nodigen we uit mee te schrijven aan een 'Proof of Concept' waarmee zichtbaar wordt hoe Atelier3P gefinancierd kan worden. >>>Lees hier onze financieringsplannen.

Wat?

Atelier3P nodigt de huidige eigenaren uit het Gemerts cultureel erfgoed experimenteel in te zetten als sociale onderneming in duurzame vooruitgang.

Een referentiekader van samenredzaamheid die voldoende vrijheid biedt voor eigen inzichten en projecten. Waar volop geëxperimenteerd wordt met nieuwe innovaties en allerlei duurzame ontwikkelingen op gebied van onderwijs, gezondheid, energie, etc die een antwoord geven op de uitdagingen die bij deze tijd horen.

Bronvermelding: Veel inzichten op deze site zijn veelal gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek van onze partner Stichting STIR "Stad van Morgen".
>>>Programma's

Ben jij al 3P?

 

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS